Contoh Surat Kuasa Penjualan Tanah Dengan Jangka Waktu

Contoh Surat Kuasa Penjualan Tanah Dengan Jangka Waktu
Contoh Surat Kuasa Penjualan Tanah Dengan Jangka Waktu

Dalam negara hukum, segala perbuatan mestilah ada sebab dan akibatnya. Tak terkecuali tentang pemberian kuasa kepada orang lain maupun kepada kerabat dan keluarga dekat. Surat kuasa diperlukan sebagai bukti kepastian hukum yang diberikan seseorang kepada orang lain. Surat kuasa ini juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Bila anda sebagai pemberi kuasa, anda tidak boleh melupakan untuk menuliskan jangka waktu dan pembagian komisi penjualan kepada penerima kuasa. Hal ini agar penerima kuasa bisa bekerja seperti seharusnya yaitu melakukan penjualan. Bila jangka waktu tidak dituliskan, maka surat kuasa tersebut berlaku dalam waktu yang tidak ditentukan.

Namun bila anda sebagai penerima kuasa, jangan lupakan untuk mengingatkan pemberi kuasa menuliskan uang komisi penjualan di dalam draft surat kuasa. Tentu saja agar ketika anda berhasil menjalankan amanah penjualan, hasil yang anda peroleh cukup untuk mengganti biaya akomodasi anda selama bekerja mengupayakan penjualan.

Sekiranya itu saja pengantar dari kami untuk teman-teman yang ingin membuat surat kuasa atau sedang mencari contoh template surat kuasa penjualan dengan jangka waktu. Berikut di bawah ini telah kami rilis contoh template surat kuasa penjualan tanah. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.


SURAT KUASA PENJUALAN TANAH


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                            : ..............................

Alamat                          : ..............................

Tempat Tanggal Lahir  : ..............................

Umur                             : ..............................

Pekerjaan                      : ..............................

Kewarganegaraan        : ..............................


dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama                            : ..............................

Alamat                          : ..............................

Tempat Tanggal Lahir  : ..............................

Umur                             : ..............................

Pekerjaan                      : ..............................

Kewarganegaraan        : ..............................


Untuk memasarkan, melakukan tawar menawar, dan menjual properti milik saya yaitu sebidang tanah seluas ..... yang berada di Dusun .......... Desa .......... Kecamatan .......... Kabupaten .......... dengan dengan nomor sertifikat .......... .

Surat Kuasa Penjualan Tanah ini berlaku sejak ditandatangani hingga dua belas bulan setelahnya. Yang mana bila tanah tersebut terjual sebelum berakhirnya surat kuasa ini, maka saya akan memberikan uang komisi kepada penerima kuasa sebesar 15% (lima belas per seratus) dari harga penjualan. Namun bila tanah tersebut terjual setelah berakhirnya surat kuasa ini, maka penerima kuasa tidak berhak atas uang hasil penjualan.

Demikian Surat Kuasa Penjualan ini saya tanda tangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.


Medan, 12 September 2021

Yang Menerima Kuasa                                        Pemberi Kuasa


Materai 10.000

..............................                                        ..............................


Postingan populer dari blog ini

6 Agama Di Indonesia: Hari Besar dan Nama Kitab Sucinya